Byggkultur Sverige – för en framtidens skärgårdsstad
Tillsammans gör vi Hemmesta bättre.

59°19′0″N 18°30′0″Ö

 

Fastighetsbolaget Byggkultur Sveriges närvaro i Hemmesta sträcker sig över cirka 15 år.

Sedan sitt markförvärv är Byggkultur Sverige engagerad i flera lokala frågor. Bland annat bidrog bolaget till att upplåta mark och därmed förverkliga det idag mycket kända Hemmesta Sjöäng, världens kanske bäst uppföljda våtmark.

Dessutom bidrog man med såväl ekonomiskt som med juridiskt stöd för att försöka komma tillrätta med miljöproblemen i kraftigt övergödda Hemmesta Träsk, vilket är en fråga som alltjämt är aktuell.

Byggkultur Sveriges vision är enkel    vi vill vara med att skapa ett levande, tryggt, hållbart och attraktivt Hemmesta, ett småskaligt samhälle i vacker skärgårdsstil med god service och ännu bättre tillgänglighet till natur, rekreation och idrott.

Ett framtidens Hemmesta.

Värmdö är en av landet överlägset snabbast växande kommuner.

Det innebär många anledningar till framtidstro, men det medför även stora utmaningar.

Därför handlar det samtidigt om att skapa förutsättningar för god och hållbar samhällsutveckling    för hur vi tillsammans vill att Värmdö ska utvecklas.

Enligt Swecos beräkningar kommer Värmdös folkmängd att öka med 15 000 personer, hela 32 procent, på mindre än tio år.

Det ställer höga krav på planering av många fler bostäder samt att tillgodose det redan nu stora behovet av välfärdsfastigheter, generationsboenden, idrottsanläggningar och kulturfastigheter. Dessutom måste man skapa förutsättningar för företag att etablera sig, vilket även är en viktig ekonomisk aspekt för kommunen. 

I Värmdö kommuns visionsdokument talar man om att åstadkomma:

    • ”livskraftigt samhälle”, 
    • ”styrka åt morgondagens samhälle”
    • ”vi möter framtiden”
    • ”Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen”.

Byggkultur Sverige skriver under på det. Vi vill vara med och skapa ett livskraftigt Hemmesta som möter framtiden.

Det vill vi göra i dialog med allmänheten, kommunen, näringslivet, idrottsrörelsen, lokala organisationer och alla andra intressenter som vill vara med att forma Hemmestas utveckling.

Tillsammans kan vi göra Hemmesta bättre.

Därför vill vi också att ni också följer oss här på hemsidan och på vår Facebook-sida. Här berättar vi om våra engagemang, våra planer och andra tankar om utveckling och framtid.

 

Natur & Rekreation

 

Storskogens storlek och vad man egentligen menar med den är lite svårdefinierat, men skogen är säkerligen en bra bit över 1 000 hektar, 10 000 000 kvadratmeter, som förvaltas av flera fastighetsägare och omfattar en mängd välbesökta natur- och rekreationsområden.

Enligt kommunens dialogkarta, se de gröna prickarna i bilden, är motionsspåren, Värmdöleden, Hemmesta Sjöäng och Bosses backe de mest besökta i Storskogen.

Dessa områden ligger emellertid söder och norr om Byggkultur Sveriges fastighet. Därför vill vi snarare tillgängliggöra de natur- och rekreationsområden som även fastigheten Hemmesta 10:316 kan erbjuda.

I de skisser vi presenterat, se bild, finns därför bland annat en vandringsled som tvärar över Byggkulturs fastighet och alltså förbinder de olika skogspartierna med varandra.

Vi vill även bevara den skog som ligger närmast den befintliga bostadsbebyggelsen och istället anlägga nya rekreations-, park- och aktivitetsområden i anslutning till det nya bostadsområdet.

Det betyder att om Byggkultur Sveriges utvecklingsplaner för sin fastighet motsvarar cirka nio procent, så handlar en ännu mindre del om nya byggnader eller bostäder.

I en samrådsinlaga till den reviderade översiktsplanen som ska gälla fram till 2035 vill Byggkultur Sverige att deras fastighet 10:316 utpekas som ett prioriterat utredningsområde. Därmed finns det också en möjlighet för kommunen att detaljplanera för bevarandet av natur- och kulturvärden, men även utreda möjligheterna för hållbar utveckling.

Idag fungerar emellertid Byggkultur Sverige som skogsbrukare och inte som fastighetsutvecklare. Det betyder att Mellanskog bedriver ett traditionellt skogbruk på fastigheten enligt den plan som statliga Skogsstyrelsen godkänt. Den planen omfattar såväl gallring som föryngringsavverkning av delar av skogen.

Den rödstreckade linjen markerar gränsen för Byggkultur Sveriges fastighet. 

Här är den dialogkarta som kommunen presenterade på sin hemsida för att allmänheten skulle markera sina favoritområden (gröna prickar). I Storskogen ligger de flesta markeringarna söder och norr om Byggkultur Sveriges fastighet. Dessa handlar främst om de anlagda rekreationsplatserna Bosses backe, motionsspåren, Värmdöleden och Hemmesta Sjöäng. Det område som Byggkultur Sverige planerar för omfattar bara enstaka markeringar. Det vill företaget ändra på genom att tillgängliggöra fastigheten bättre och anlägga nya rekreationsområden.

I Byggkultur Sveriges planer ligger bland annat att bevara och tillgängliggöra de skogsområden som finns på fastigheten Hemmesta 10:316. Bland annat vill företaget binda samman Storskogens norra och södra del med en vandringsled. Byggkultur vill också bevara de skogsområden som ligger närmast den befintliga bebyggelsen (grönt), men även anlägga ett nytt aktivitets- och rekreationsområde (gult). Med tanke på fastighetens omfattning finns det även plats för möjligheten att erbjuda Värmdövallen en inomhushall för fotboll, men även andra idrotter. Det finns även möjlighet att upplåta mark för den ridanläggning som Värmdö länge lidit brist på.

Hållbar Bostadsutveckling

 

Byggkultur Sverige tror att det med dagens byggteknik och kunskap om hållbar samhällsutveckling är möjligt att utveckla ett mindre område med bebyggelse på fastigheten Hemmesta 10:316    utan att påverka den ekologiska balansen i området. 

Byggkultur Sveriges fastighet ligger mitt emellan områden med så kallad ”grön värdekärna” som finns på Norra Värmdölandet samt i Storskogens södra delar, söder om Byggkulturs markområde.

Genom hållbar utveckling av en mindre del av fastigheten 10:316, och därmed en väsentligt ännu mindre del av Storskogen, cirka nio procent, kommer området    tillsammans med andra närliggande fastigheter    att kvarstå som kilområde och den ekologiska balansen kommer att upprätthållas. Dessutom tror vi att utvecklingen bäst äger rum i etapper.

Byggkultur Sverige slår inte heller fast antalet planerade bostäder eller vilken typ av fastigheter som bolaget kan uppföra, som kommunen äger störst behov av. Det måste ske i nära dialog samt utredas med tanke på en önskan om att även detaljplanera för bevarandet av naturvärden.

Byggkultur Sverige slår inte heller fast antalet planerade bostäder eller vilken typ av fastigheter kommunen har störst behov av. Det måste ske i nära dialog samt utredas med tanke på en önskan om att även detaljplanera för ett långsiktigt bevarande av naturvärden.

Byggkultur vill bevara den skog som ligger närmast den befintliga bostadsbebyggelsen och istället anlägga nya rekreations-, park- och aktivitetsområden i anslutning till den nya utvecklingen som mår bäst av att äga rum i etapper.

Idrott & Aktivitet

 

Sedan många år uppvaktar flera av Värmdös idrottsklubbar kommunen regelbundet med en vädjan om en större inomhushall som är lämpad för fotboll, men även för andra idrotter.

I Värmdö kommun finns för närvarande åtta fullstora fotbollsplaner för elvamannafotboll. Enligt Sweco betyder det att det 2015 gick 1 000 barn och unga (15-20 år) per fotbollsplan. Idag – sex år senare – är det ännu fler som ska trängas på samma ytor.

Dock finns ingen hall för träning vintertid.

Byggkultur Sverige äger marken närmast Värmdövallen vid vilken den typen av inomhushall eller arena geografiskt lämpar sig väldigt väl. En sådan satsning kan också utveckla hela idrottsplatsen till ett större idrottscentra för även företag att etablera sig.

Vision Häst Värmdö har i flera år arbetat för möjligheten att uppföra en modern ridanläggning för såväl tävling, utbildning, fritid som vård mm.

Den typen av anläggning kan också vara en attraktiv mötesplats för Hemmesta- och Värmdöbor att samlas vid, kanske äta en bit mat i arenans restaurang eller att bara vistas i en inspirerande miljö och vackert naturområde.

Den typen av moderna anläggningar erbjuder dessutom nya arbetstillfällen.

På Ekerö räknade man ut att hästnäringen omsätter hela 240 miljoner kronor per år. På Värmdö finns idag cirka 800 hästar och vad den näringen omsätter vet man idag inte, men uppskattningsvis handlar det också om stora summor.

Tack vare storleken på Byggkultur Sveriges markfastighet, cirka 4 000 000 kvadratmeter, finns möjligheten att förverkliga en sådan vision i Hemmesta, vilket i sin tur bidrar till ett mer attraktivt samhälle och bättre tillgänglighet till rekreationsområden.

Genom att arrendera ut mark till nybildade Hemmesta Padelklubb, som i dagarna färdigsställer två utomhusbanor,  vill Byggkultur Sverige möjliggöra för barn, ungdomar och andra att vara aktiva och i rörelse. Hemmesta Padelklubbs planerar att ordna med nybörjarkurser för alla åldrar samt ungdomsträning.

I Byggkultur Sveriges planer finns också att bibehålla skogen närmast den befintliga bebyggelsen och i nära anslutning anlägga ett alldeles nytt aktivitets- och parkområde med till exempel utomhusgym, anslutningar till vandringsled och möjligheter till olika former av motion.

Infrastruktur

 

Byggkultur Sverige är naturligtvis medveten om att det fortfarande råder osäkerhet om på vilket sätt viss infrastruktur i området ska hanteras, men bolaget med flera, menar att det inte på något sätt föreligger något hinder för att den processen äger rum parallellt med utredningen av, den av kommunen redan utpekade, strategiskt viktiga fastigheten Hemmesta 10:316. Med tanke på tidslängden på motsvarande processer menar vi att det rentav är oklokt att inte snarast inleda ett utredningsarbete av Byggkulturs fastighet.

Byggkultur vill vara med och skapa framtidens Hemmesta, såväl för nästa generation som för den efter det. Därmed anser vi att det är viktigt att man tänker i termer om helhet och långsiktighet.

Fastigheten Hemmesta 10:316 öppnar för framtida och nya infrastrukturella möjligheter, vilket är ett behov som kommer att uppstå.