KORT OM OSS

Byggkultur Sverige AB förvärvade fastigheten Hemmesta 10:316 för cirka 15 år sedan.

Markfastigheten ligger strax öster om Hemmestas centrala delar och omfattar ungefär 400 hektar, 4 000 000 kvadratmeter.

Fastigheten omfattar åker- och kalmark, huggningsklassad glesskog, men även några tätare skogspartier.

Sedan förvärvet är Byggkultur Sverige engagerad i flera lokala frågor. Bland annat bidrog bolaget till att upplåta mark och därmed förverkliga det idag mycket kända Hemmesta Sjöäng, världens kanske bäst uppföljda våtmark.

Dessutom bidrog företaget med såväl ekonomiskt som med juridiskt stöd för att försöka komma tillrätta med miljöproblemen i kraftigt övergödda Hemmesta Träsk, vilket är en fråga som alltjämt är aktuell.

Idag bedriver Byggkultur Sverige traditionellt skogsbruk i området, vilket omfattar såväl gallring som föryngringsavverkning. Det är Mellanskog som äger uppdraget att utföra skogsbruket enligt den plan som statliga skogsstyrelsen godkänt.

I det samrådsyttrande till reviderad översiktsplan kommer därmot Byggkultur Sverige att argumentera för att fastigheten 10:316 istället ska pekas ut som ett prioriterat utredningsområde. Först då kan företaget, tillsammans med kommunen, detaljplanera för ett långsiktigt bevarande av de naturvärden som fastigheten, enligt olika intressenter, kan omfatta.

Byggkultur Sverige vill nämligen att en mindre del av sin fastighet (mindre än nio procent av Storskogen) även ska utredas för möjligheterna till en hållbar samhällsutveckling av Hemmesta (se visionen).

Ingenting av ovan är möjligt på grund av att Byggkultur Sveriges fastighet enbart är angiven som ett ”naturområde”.

I den reviderade översiktsplanen vill därför Byggkultur Sverige att fastigheten pekas ut som ett prioriterat utredningsområde för bevarande av natur- och kulturmiljöer samt hållbar utveckling av till exempel bostäder, välfärdsfastigheter samt idrottsanläggningar.

Byggkultur Sverige är ett privatägt fastighetsbolag som till största delen ägs av LO-ägda fastighetsbolaget Bantorget.